Obchodné podmienky

Všeobecné OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) slúžia na spresnenie a vymedzenie práva a povinností predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.  VOP medzi kupujúcim, či už fyzickou alebo právnickou osobou a spoločnosťou Consultee, s. r. o., so sídlom Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III., oddiel Sro, Číslo vložky: 92553/B, IČO: 47443537, IČ DPH: SK2023882960,   banka Tatrabanka, a. s. (ďalej len “prevádzkovateľ” alebo “predávajúci”) uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.naturalcare.sk (ďalej len “obchod”).

Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,  sa riadia zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v platnom znení (konkr. § 588 a nasl. v spojení s ust. § 612 a nasl.), zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou právnická osoba, riadia sa právne vzťahy neupravené VOP zákonom č. 513/1991 z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení. Pričom:

Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Kupujúci (všeobecne) – na stránke www.naturalcare.sk zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho.

Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t. j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 

Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých povinných údajov a náležitostí v registračnom formulári.

Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu  vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. E-mailom predávajúceho potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany. Ak dôjde k porušeniu podstatných podmienok dohodnutých v čase potvrdenia, vzťah medzi zákazníkom a predávajúcim nevzniká.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar, počet kusov, výber prepravy a spôsob doručenia, celková cena spôsob úhrady, dodacia adresa, fakturačná adresa /vrátane mena, ak sa líši od kupujúceho/.

Za presnú adresu doručenia zodpovedá kupujúci. V prípade, že nedošlo k pochybeniu zo strany predávajúceho, Slovenskej pošty, prípadne ďalších tretích strán (napr. kuriérskej spoločnosti), zodpovedá za dodatočne vzniknuté náklady kupujúci, tzn. v prípade nesprávne uvedenej adresy zo strany kupujúceho znáša kupujúci skutočné náklady na poštovné, prípadne za spätné doručenie zásielky.

 

Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci neodošle objednaný tovar do 15 pracovných dní. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie zákazníka zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 50 % z celkovej ceny tovaru.

 Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

-           V prípade objednávky na dobierku nebolo možné objednávku záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na emaily)

-           Tovar sa už u výrobcu nevyrába alebo nedodáva, prípadne by sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru. V prípade  vyššie spomenutej situácie je predávajúci povinný bezodkladne kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na účet alebo adresu v lehote 10 pracovných dní. Táto lehota sa začína počítať od dátumu kontaktu (mailom, telefonátom).

-           Ak v prípade platby vopred prevodným príkazom nebola uhradená celá suma objednávky do 8 pracovných dní. V prípade, že objednaný tovar bol vo výpredaji a po objednaní bol odstránený z ponuky, pri neuhradení platby do 5 pracovných dní tento produkt predávajúci môže vrátiť späť do ponuky obchodu.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

V súlade s ustanovením §12 odst. 1 c. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení, má spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. V prípade, ak spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od zmluvy v uvedenej lehote, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy je kupujúci povinný dodržať nasledujúce podmienky:

-           Kontaktovať predávajúceho, že žiada o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí.

-           Ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

  • Tovar musí byť v pôvodnom obale,
  • Tovar nesmie byť použitý,
  • Tovar musí byť nepoškodený,
  • Tovar musí byť kompletný (vrátane príbalového letáku a pod.)
  • Tovar musí byť zaslaný späť predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám pošleme peniaze za Tovar prevodom na Váš účet čo najskôr, najneskôr však v zákonnej lehote 15 dní po fyzickom obdržaní tovaru.

Tovar pošlite na adresu: Consultee, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

Kupujúci je povinný prevziať objednaný tovar. Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, môže po prevzatí tovaru zaslať tovar predávajúcemu na vlastné náklady naspäť. V prípade, že kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti späť, predávajúci si vyhradzuje právo vyúčtovať kupujúcemu dodatočne vzniknuté náklady a zmluvnú pokutu podľa týchto VOP.

Ak sa kupujúci rozhodne do lehoty 14 dní vrátiť časť zásielky, náklady spojené s vrátením zásielky znáša kupujúci. V prípade, ak došlo k pochybeniu zo strany predávajúceho (omylom zaslaný iný výrobok), náklady spojené s vrátením a opätovným zaslaním správneho výrobku znáša predávajúci. Tovar Vás prosíme zasielať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám. Zásielky na dobierku neakceptujeme.

 

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len "ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 Eur. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 Eur s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vychádza zo Smernice Európskeho Parlamentu a Rady 2013/11/EÚ z 21. mája 2013 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov; Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 524/2013 z 21. mája 203 o riešení spotrebiteľských sporov online a Zákona č. 391/2015 Z. z. Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

 

Cenové podmienky

Cena výrobkov predstavuje cenu vrátane DPH podľa aktuálnych predpisov.

Ceny poštovného a balného sú uvedené v bode „Poštovné a balné“.

Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Zľavy a zľavové kupóny

V prípade, že zľava alebo zľavový kupón bude uplatnený v rozpore s pravidlami danej zľavy či zľavového kupónu, má predávajúci právo takéto uplatnenie zľavy alebo zľavového kupónu odmietnuť. Klient bude neodkladne informovaný a bude mu ponúknutá možnosť vybaviť objednávku bez tejto zľavy, či uplatneného kupónu.

Pravidlá pre uplatnenie konkrétnej zľavy sú priložené buď priamo k zľave alebo je pri zľave uvedený odkaz na webovú stránku, kde sú pravidlá zľavy podrobne opísané.

 

Doprava v rámci Slovenskej republiky:

Zákazník si môže vybrať doručenie prostredníctvom

-      Slovenskej pošty,

-      Balíkova (SPS kuriér),           

-      Kuriérskej spoločnosti GLS,

-      Zásielkovne /  Packety,

-      Osobný odber v Senci po vzájomnej dohode. V prípade, že tovar nie je prevzatý do 5 pracovných dní, zákazník je upovedomený o zrušení objednávky.

Objednávka na tovar, ktorý je skladom, je vybavovaná najbližší pracovný deň, max. do 15 pracovných dní od zadania objednávky. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu. Viac informácií v bode „Dodacie podmienky“.

 

Poštovné a balné

Predávajúci si balné neúčtuje okrem darčekových balení, ktoré sú spoplatnené podľa samostatného cenníka. Pri stanovovaní ceny hmotnosť zásielky nerozhoduje.

Cenník poštovného s DPH

Spoločnosť

Cena tovaru s DPH

Poštovné

Poštovné + dobierka

Kuriér GLS

do 84,99 Eur

5,20 EUR

7,20 Eur

Kuriér GLS

nad 85,00 Eur

0,00 EUR

2,00 Eur

Slovenská pošta – balík na poštu

do 84,99 Eur

4,50 Eur

6,50 Eur

Slovenská pošta – balík na poštu

nad 85,00 Eur

0,00 Eur

2,00 Eur

Sl.pošta-balík na adresu

do 84,99 Eur

5,00 Eur

7,00 Eur

Sl.pošta-balík na adresu

nad 85,00 Eur

0,00 Eur

2,00 Eur

Packeta

do 84,99 Eur

4,00 Eur

6,00 Eur

Packeta

nad 85,00 Eur

0,00 Eur

2,00 Eur

Packeta Home

do 84,99 Eur

5,50 Eur

7,50 Eur

Packeta Home

nad 85,00 Eur

0,00 Eur

2,00 Eur

Balíkovo

do 84,99 Eur

2,50 Eur

4,50 Eur

Balíkovo

Nad 85,00 Eur

0,00 Eur

2,00 Eur

 

Zákazník môže požadovať aj rýchlejšie doručenie zásielky 1. triedou, resp. neštandardný spôsob doručenia (expresne kuriérom a pod.). Výška poštovného je predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim a prebieha vždy písomnou formou.

V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitiu užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného alebo kompenzáciu za vynaložené náklady.

V prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

Doprava do Českej republiky

Zákazník si môže vybrať doručenie prostredníctvom

-      Zásilkovne

Objednávka na tovar, ktorý je skladom, je vybavovaná najbližší pracovný deň, max. do 15 pracovných dní. O odoslaní tovaru je zákazník informovaný prostredníctvom e-mailu.

Cenník poštovného s DPH

Spoločnosť

Cena tovaru s DPH

Poštovné

Poštovné + dobierka

Zásilkovna /Packeta

do 84,99 Eur

4,60 EUR

6,60 Eur

Zásilkovna /Packeta

nad 85,00 Eur

0,00 EUR

2,00 Eur

 

Zákazník môže požadovať aj rýchlejšie doručenie zásielky 1. triedou, resp. neštandardný spôsob doručenia (expresne kuriérom a pod.). Výška poštovného je predmetom dohody medzi kupujúcim a predávajúcim a prebieha vždy písomnou formou.

V prípade, že si kupujúci neprevzal tovar zaslaný na dobierku alebo v prípadoch, kedy dôjde k zneužitie užívateľského konta, si predávajúci vyhradzuje právo obmedziť kupujúcemu možnosti platby len na spôsoby zaručujúce platbu pred odoslaním tovaru. Predávajúci si v takomto prípade vyhradzuje právo upraviť výšku poštovného alebo kompenzáciu za vynaložené náklady.

V prípade, že pri platbe vopred nie je uhradená celá suma za objednávku do 8 pracovných dní, objednávka bude zrušená. Ak kupujúci potrebuje viac času na úhradu sumy za objednávku, je povinný o tom informovať predávajúceho prostredníctvom elektronickej pošty.

Doprava v rámci EÚ a tretích krajín

Krajina

Spôsob dopravy

Cena s DPH

Spôsob platby

Maďarsko

HU PACKETA HOME HD

6,50 Eur

Online platba kartou

Nemecko

DE HOME DELIVERY HD

10,00 Eur

Online platba kartou

Poľsko

PL PACKETA HOME HD

6,50 Eur

Online platba kartou

Rakúsko

AT RAKÚSKA POŠTA HD

10,00 Eur

Online platba kartou

 

Poštovné a balné pre dodávky na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov je stanovené individuálne na základe písomnej dohody (emailom) medzi kupujúcim a predávajúcim.

Platba

V internetovom obchode  www.naturalcare.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

Dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, kuriérovi, alebo na pošte. /len v rámci dopravy do SR a ČR/

Bankový prevod - po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet. Po prijatí platby odosielame tovar s tým, že Vás informujeme o termíne, kedy zásielka dorazí. /len v rámci dopravy do SR a ČR/

Platobnou kartou – výberom tejto možnosti po potvrdení objednávky budete presmerovaný na platobnú bránku ShoptetPay, prostredníctvom ktorej zrealizujete platbu podľa inštrukcií.

Online bankový prevod – výberom konkrétnej banky budete presmerovaný na konkrétnu stránku vami vybranej banky, kde zrealizujete úhradu prostredníctvom inštrukcií.

V hotovosti – z virtuálnej registračnej pokladnice vám bude vydaný blok o úhrade. /len v rámci dopravy v SR/

 

 Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 pracovných dní - maximálne však do 15 pracovných dní (deň objednávky sa nezapočítava) od potvrdenia objednávky predávajúcim alebo pripísania platby na účet v prípade platby vopred. Pod potvrdením objednávky sa rozumie aj potvrdenie v prípade akýchkoľvek zmien objednávky zo strany kupujúceho. V prípade, že predávajúci nemôže tovar odoslať do 8 pracovných dní, informuje o tejto skutočnosti kupujúceho. Objednávky uskutočnené po 16:00 hod. v danom dni sa považujú za uskutočnené v nasledujúcom pracovnom dni.

V prípade dvoch po sebe idúcich zásielkach si predávajúci vyhradzuje právo odoslať ďalší tovar až po pripísaní platby za predchádzajúcu zásielku, ak sa jedná o platbu vopred.

Každý zákazník je informovaný o zaslaní tovaru emailom. Stav objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme. O stave objednávky je zákazník taktiež upozornený emailom.

Tovar je dodávaný prostredníctvom Slovenskej pošty, Packety (Zásilkovne v Českej republike) alebo kuriérskej spoločnosti na adresu uvedenú zákazníkom v objednávke. Zásielka s tovarom neobsahuje faktúru. Tá tvorí prílohu potvrdzovacieho mailu o vybavení objednávky. Klient si faktúru môže stiahnuť aj sám po prihlásení sa do osobného konta v sekcii „Moje doklady“. 

Vlastnícke právo k výrobkom prechádza na kupujúceho jeho prevzatím alebo zaplatením kúpnej ceny vopred.

Dodanie tovaru na územie členských štátov Európskej únie, príp. iných štátov sa uskutočňuje na základe predchádzajúceho súhlasu a vzájomného písomného odsúhlasenia si ceny za poštovné a balné a príp. ďalších dodacích podmienok medzi kupujúcim a predávajúcim. To neplatí v prípade krajín, pre ktoré bola stanovená cena dopravy a doručovanie sa realizuje prostredníctvom Packety.

Ak sa zmluvné strany dohodnú o odoslaní neúplnej zásielky (napr. V prípade dlhšieho výpadku niektorého z objednaných produktov), predávajúci neskôr tovar automaticky neposiela. Predávajúci môže následne chýbajúci tovar poslať ako novú objednávku, a teda vrátane poštovného podľa týchto VOP, prípadne podľa individuálnej dohody.

 

Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Tento reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorého reklamácia bola uplatnená v záručnej dobe.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho je pri jeho dodaní kupujúcemu odoslaná faktúra (predajný doklad), ktorá slúži zároveň ako záručný list.

Pri produktoch zakúpených vo výpredaji – v akcii alebo v špeciálnych cenách nie je možné reklamovať dobu spotreby, prípadne konkrétnu vadu, kvôli ktorej bol produkt predávaný v nižšej cene oproti klasickým predajným cenám.

 

Podmienky pre vrátenie tovaru

Pri dodávke alebo prevzatí tovaru je kupujúci povinný urobiť kontrolu tovaru a preskúmať:

- či sa jedná o výrobok, ktorý bol objednaný,

- či je výrobok v neporušenom stave, tzn. či nemá zjavnú vadu.

Reklamáciu na tovar môže kupujúci uplatniť za vyššie uvedených podmienok na tejto adrese:

Consultee, s. r. o., Mickiewiczova 2, 811 07  Bratislava

 Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

Prevádzkovateľ upozorňuje, že informácie uvedené na www.naturalcare.sk sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Prevádzkovateľ môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach.

Prevádzkovateľ nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok.

 

Zmluvná pokuta

Podľa § 12 zákona 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Objednávka, ktorá nebola zrušená podľa týchto obchodných podmienok, resp. zákonným spôsobom, je záväzná a kupujúci je povinný ju prevziať podľa §588 Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, resp. podľa Obchodného zákonníka. V prípade, že kupujúci zásielku neprevezme, bude mu vyúčtovaná zmluvná pokuta 5 Eur, ktorá slúži na čiastočnú kompenzáciu finančných a administratívnych nákladov súvisiacich s neprevzatou zásielkou.

Kupujúci potvrdením objednávky potvrdil záujem o objednaný tovar a súhlasí s VOP. Neprevzatie zásielky z dôvodu nezáujmu neakceptujeme.

Platobné informácie potrebné k úhrade zmluvnej pokuty budú zaslané elektronickou formou.

  

Záverečné ustanovenia

Objednávka kupujúceho po svojom potvrdení nadobúda podobu uzatvorenej zmluvy medzi kupujúcim a predávajúcim a je archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky.

Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

VOP sú platné od 22. 9. 2014

Aktualizované 1. 1. 2024

 


Obchodné podmienky affiliate programu